image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky MŠ Slavče

Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky MŠ SlavčeVyvěšeno: 13. 3. 2024
Sejmuto: 27. 4. 2024

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení.pdf

Obec Slavče

 

Slavče 52, 373 21 Slavče

IČO: 00245429, tel 386323146

www.slavce.cz, ou.slavce@seznam.cz

 

 

 

                                                 Starostka obce Slavče

 

v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkurzních komisích  

                 

oznamuje vyhlášení konkurzního řízení

 

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

 

Mateřské školy Slavče

 

Předpoklady pro výkon daného pracovního místa:

-                stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

-                získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle ustanovení §6 MŠ

-                délka praxe ke dni podání přihlášky (3 roky pro MŠ)

-                znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů,

-                organizační a řídící schopnosti,

-                občanská a morální bezúhonnost,

-                dobrý zdravotní stav,

-                předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo   1.9.2024.

 

Podání přihlášky

Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 26.4.2024 na adresu: Obec Slavče, Slavče 52, 373 21 Slavče. Obálku označte heslem „Konkurs - neotvírat“.  Rozhodující je datum dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce. V případě dotazů se obracejte na tel. 728 122 501.

 

Náležitosti přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil).

 

Přílohy přihlášky jsou:

1.      strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

2.      výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie),

3.      úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom + vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),

4.      průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání rozhodném pro výkon pracovního místa ředitele/ky, v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb. potvrzený posledním zaměstnavatelem. (Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením zaměstnavatele, u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenou pracovní smlouvou.),

5.      lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy (ne starší 3 měsíců),

6.      koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 4 strany formátu A4),

7.      souhlas s evidencí osobních údajů a žádost o vrácení poskytnutých dokladů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 13.3.2024                                                                        Sejmuto:

Souhlas s evidováním osobních údajů

a žádost o vrácení poskytnutých dokladů

ke konkurznímu řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ka školy, školského zařízení s názvem:

 

.......................................................................................................................................................

 

 

a)         V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím, aby osobní údaje uvedené v mé přihlášce ke konkurznímu řízení a v přílohách k přihlášce byly obcí/městem evidovány za účelem případného získání vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky právnické osoby vykonávající činnost školy, školského zařízení, a to po dobu třiceti dnů po skončení konkursního řízení.

 

Po 30 dnech po skončení konkurzního řízení *)

 

 

souhlasím se skartací příloh k přihlášce ke konkurznímu řízení

 

 

žádám o vrácení poskytnutých příloh k přihlášce ke konkurznímu řízení

 

 

 

b)         Souhlasím, aby samotná přihláška do konkurzního řízení (bez příloh k přihlášce) byla uložena u vyhlašovatele konkurzu.

 

c)         V případě jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy, školského zařízení souhlasím s postoupením potřebných dokladů dodaných ke konkurznímu řízení odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem zápisu do Rejstříku škol a školských zařízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

titul, jméno, příjmení

podpis

v

dne

 

 

 

 

 

*) požadovanou variantu označte křížkem

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 13. 03. 2024 10:41